Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „EDK”

z dnia 6 marca 2019 r.
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „EDK" dostępnego pod adresem edk.org.pl oraz my.edk.org.pl.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

 • Administrator - Fundacja Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 8/2, 30-710 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000694615, posiadająca NIP 6793155900, posiadająca REGON 368262166;
 • EDK, Projekt – Ekstremalna Droga Krzyżowa; prowadzony przez Administratora projekt polegający na szerzeniu idei cyklicznych wydarzeń o charakterze religijno-duchowym odbywających się każdorazowo w okresie Wielkiego Postu, inicjowanych przez podmioty zewnętrzne w wybranych lokalizacjach w Polsce i za granicą, promujących indywidualne pogłębianie duchowości, rozwój religijności i pracę nad własnymi wartościami i ideałami;
 • Edycja EDK – edycja Projektu odbywająca się w danym roku kalendarzowym;
 • Indywidualna Ekstremalna Droga Krzyżowa – wybrany przez Użytkownika sposób realizacji ideałów i wartości EDK, mogący polegać na indywidualnym pokonaniu określonej trasy turystycznej;
 • Konto – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu w zakresie odpowiednim dla jego rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika; za pośrednictwem konta, Użytkownik może realizować swojego role w ramach Edycji EDK;
 • Konto Lidera – Konto, którego aktywacja wymaga odrębnego zatwierdzenia przez Administratora, za pomocą którego Użytkownik może realizować określoną rolę w ramach Edycji EDK;
 • Lider – koordynator określonej Edycji EDK w Rejonie, realizujący swoje zadania na podstawie odrębnej umowy zawartej z Administratorem;
 • Newsletter – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o EDK oraz o działalności statutowej Administratora;
 • Rejestracja – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;
 • Rejon – lokalizacja, w której Lider koordynuje działania związane z promocją Edycji EDK i umożliwieniem odbycia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, w szczególności poprzez opracowanie Tras oraz zamieszczenie informacji o Mszy Świętej w intencji EDK;
 • Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
 • Serwis - prowadzony przez Administratora pod adresem edk.org.pl oraz my.edk.org.pl informacyjno-społecznościowy serwis internetowy „EDK", którego celem jest informowanie o idei EDK, o szczegółach poszczególnych edycji EDK, umożliwienie tworzenie indywidualnych podstron poszczególnych Rejonów, zbieranie informacji o deklarowanym przejściu poszczególnych Tras, zapewnianie komunikacji pomiędzy osobami skupionymi wokół EDK;
 • Trasa – przykładowa trasa, jaką Lider podaje jako jedną z możliwości realizacji przez Użytkownika Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w ramach danej Edycji EDK;
 • Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
 • Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 • Użytkownik przeglądający - Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;
 • Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto.
§2.
Akceptacja Regulaminu

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie wymaga akceptacji Regulaminu samo przeglądanie Serwisu bez Rejestracji i bez korzystania z Usług wymagających posiadania Konta.

3. Użytkownik zamawiający Newsletter dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu tej Usługi.

4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.edk.org.pl/pl/regulamin.html. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu: http://www.edk.org.pl/dokumenty/regulamin-2019.pdf

§3.
Serwis i warunki techniczne korzystania z niego

1. Usługodawcą w ramach Serwisu jest Administrator.

2. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 • przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox lub innej o podobnych właściwościach,
 • posiadania adresu email,
 • włączonej obsługi „cookies".

3. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc., docx, .xls, .xlsx, .csv, .odt (dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, .tiff (obrazy), .kml.

§4.
Usługi

1. Serwis świadczy usługi społecznościowo-informacyjne w zakresie działalności dobroczynnej w ramach EDK.

2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.

3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu, która podlega akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową Administratora.

4. Serwis świadczy następujące Usługi:

 • dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,
 • usługa wyszukiwarki internetowej informacji opublikowanych w Serwisie,
 • możliwość przedstawiania Administratorowi propozycji treści, w tym artykułów, do publikacji w Serwisie,
 • możliwość pobrania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • prowadzenie systemu Kont,
 • moduł umożliwiający deklarowanie przejścia poszczególnych Tras,
 • moduł umożliwiający deklarowanie chęci udziału w Projekcie w roli Lidera oraz zawieranie umów z Administratorem,
 • możliwość pobrania aplikacji mobilnej z Trasami proponowanymi w danej Edycji EDK,
 • Newsletter.
 • możliwość wsparcia finansowego Projektu poprzez dokonanie wpłaty jednorazowej lub ustalenie zlecenia wpłat cyklicznych za pomocą funkcji bezpośredniej płatności w Serwisie lub przelewu tradycyjnego na dane Projektu wskazane w Serwisie.

5. Dostęp do niektórych usług i działów Serwisu może być ograniczony do Użytkowników określonych rodzajów Kont lub na podstawie innych, wybranych przez Administratora kryteriów.

§5.
EDK

1. Administrator jest ideodawcą EDK i poprzez Serwis realizuje cele Projektu polegające na zachęcaniu do podejmowaniu indywidualnej praktyki religijnej w formie Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

2. Serwis umożliwia zamieszczanie informacji o Rejonach przez Liderów. Za wszelkie informacje zamieszczone na stronie Rejonu przez Lidera odpowiada wyłącznie Lider.

3. Administrator nie odpowiada za koordynację Edycji EDK w Rejonie.

4. Uczestniczenie w wydarzeniach związanych z Edycją EDK w danym Rejonie jak również przejście Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej nie wymaga zarejestrowania konta w Serwisie. Informacje o deklarowanym przejściu Trasy zbierane są wyłącznie w celu statystycznym oraz w celu umożliwienia otrzymywania przez Użytkownika bieżących informacji o Projekcie i Rejonie, oraz w innych celach – zgodnie z wyrażoną zgodą.

5. Każdy Użytkownik może realizować Indywidualną Ekstremalną Drogę Krzyżową według własnego uznania w miejscu, czasie i formie przez siebie wybranych, na własną odpowiedzialność.

6. Administrator ani Lider nie kontroluje, nie kwalifikuje i nie ocenia Użytkowników po sposobie realizacji przez nich Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pozostawiając to sferze ich wyboru i własnej duchowości.

7. Wybierając sposób realizacji Indywidualnej Drogi Krzyżowej Użytkownik powinien:

 • wziąć pod uwagę swój stan psychofizyczny, w szczególności stan zdrowia, a w szczególności że nie ma żadnych przeciwskazań do określonej formy realizacji Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej,
 • zastosować się do standardów przejścia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zalecanych przez Administratora i Lidera, w szczególności co do indywidualnego charakteru przejścia, zachowania zasady milczenia oraz poddania się refleksji na podstawie zaproponowanych rozważań lub własnych źródeł;
 • szczegółowo wyznaczyć trasę, którą Użytkownik chce przejść dostosowując ją do swoich preferencji i możliwości,
 • wziąć pod uwagę wybraną przez siebie trasę i jej uwarunkowania,
 • wybrać porę odpowiednią do możliwości Użytkownika,
 • w przypadku wyboru Trasy dokładnie zapoznać się z jej opisem w Serwisie,
 • zapewnić sobie ubiór i wyposażenie odpowiednie do określonej trasy i czasu jej realizacji,
 • zapewnić osoby towarzyszące, jeśli jest to obiektywne konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
 • zastosować powszechnie stosowane środki bezpieczeństwa na trasie,
 • zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności tymi dotyczącymi ruchu drogowego,
 • powiadomić osoby trzecie o czasie realizacji planowanej trasy oraz jej przebiegu.

8. Wytyczne wskazane w ust. 7 mają charakter zaleceń. Administrator ani Lider nie organizują ani nie odpowiadają za sposób odbycia Indywidualnej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej przez Użytkownika.

9. Trasy proponowane w Serwisie mają charakter przykładowy i nie są odpowiednie dla każdego Użytkownika o każdej porze roku. Użytkownik powinien każdorazowo indywidualnie zweryfikować czy Trasa jest dla niego odpowiednia w danym czasie.

10. Użytkownik może w ramach swojego Konta podać czy i w jaki sposób będzie realizował Indywidualną Ekstremalną Drogę Krzyżową, w tym poprzez podanie własnej trasy lub wskazanie, że zamierza realizować Trasę proponowaną.

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pobierane jest wyłącznie do celów statystycznych Administratora, w szczególności dla oceny na ile ideały i wartości EDK są urzeczywistniane przez jego działania.

§ 6.
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

1. Administrator działa w sposób zmierzający do ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.

2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Administratorowi, chyba że w Serwisie lub Regulaminie wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik udostępniający publicznie, zgłaszający do publikacji w Serwisie lub w inny sposób przekazujący Administratorowi, również e-mailowo, jakiekolwiek treści, w tym Trasy, zdjęcia, filmy video, relacje, świadectwa:

1) udziela Administratorowi nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Administratora na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,
 • rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej.

2) w zakresie licencji określonej w pkt. 1 udziela Administratorowi licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,

3) pozostawia Administratorowi swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Administrator ma obowiązek oznaczenia autorstwa,

4) wyraża zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku i oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunki są zarejestrowane na przekazanych przez niego materiałach wyraziły zgodę na korzystanie z ich wizerunków – w każdym przypadku w ramach pól eksploatacji, o których mowa w pkt 1 powyżej dla celów informowania i promowania EDK oraz działalności statutowej Administratora;

5) oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Administratora pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Administratorowi jakichkolwiek roszczeń.

4. Licencja, o której mowa w ust. 3 pkt 1 oraz 2 oraz zgoda i zobowiązanie, o których mowa w pkt 4, mogą być odpowiednio wypowiedziane lub cofnięte przez Użytkownika z zachowaniem odpowiednio rocznego terminu wypowiedzenia.

5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

§7.
Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

1. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do systemu Administratora treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści dostarczonych przez Użytkownika lub zaprzestania ich publikowania bez podania przyczyny.Administrator odmawia publikacji a opublikowane treści usuwa w razie otrzymania uprawdopodobnionej informacji, że mogą one naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich lub, że mogą one być sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§8.
Wiadomości od Administratora

Użytkownik zarejestrowany:
1. wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres o Usługach i przebiegu Edycji EDK;
2. może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych ze statutową działalnością Administratora, od Administratora oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Administratora.

§9.
Ochrona prywatności i dane osobowe

W ramach Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności i polityka plików cookies”, dostępnego również pod adresem: http://edk.org.pl/pl/polityka-prywatnosci.html.

§10.
Przerwy w działaniu Serwisu

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością, co nie narusza jakichkolwiek uprawnień Użytkowników.

§11.
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem kontakt@edk.org.pl lub drogą listowną na adres Administratora wskazany w §1 ust. 2 pkt a).

2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konta lub inne treści dostarczone przez Użytkownika, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta bądź Serwisu.

§12.
Blokada Konta

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik:
1. podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Administratora lub innych Użytkowników,
2. narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,
3. propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
4. nie stosuje się do upomnienia Administratora w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.

§13.
Czas trwania umowy i jej zakończenie

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz relacje prawne z Uczestnikami, których treść stanowi Regulamin zawarta są na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres kontakt@edk.org.pl bądź listownie na adres Administratora wskazany w §1 ust. 2 pkt a).

3. Administrator może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.

4. Administrator może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta w przypadku, gdy mimo zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń Administratora.

5. Każde wypowiedzenie umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta jest równoznaczne z niezwłocznym wyłączeniem przez Administratora Konta.

6. Każde wygaśnięcie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w §5 ust. 3 wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w §5 ust. 4.

§14.
Zmiany Regulaminu

1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie. Użytkownicy otrzymują wiadomość o zmianie Regulaminu poprzez indywidualną informację.

2. Użytkownik zarejestrowany ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Administratora indywidualnej informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Administratorowi oświadczenie o jej nieprzyjęciu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres kontakt@edk.org.pl bądź listownie na adres Administratora wskazany w §1 ust. 2 pkt. 1).

4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą i ma skutek taki, jak określono w §12 ust. 5 oraz 6.

§15.
Prawo i jurysdykcja właściwa

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

§16.
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 marca 2019 r.

Wspierają EDK